ï»? 红翼教育|九一学堂|南宁国学堂|弘莲舍|广西南宁传统文化教育-名家谈经典-王财贵说“弟子规”之“本”
圣贤学堂
首页 >> 圣贤学堂 >> 王财贵说“弟子规”之“本”
王财贵说“弟子规”之“本”
2009-11-19 来源  作者: 

王财贵说“弟子规”之“本”


 发言人: 王财贵
 主题: 净空老法师相关开示(值得我们深思之)


 “扎根重要”。又说弟子规等,“是世出世间大圣大贤教人学习的根本”。“无上菩提根本是十善业”。
 以我所知,这些意思,是近几年老法师常表示的,社会上很多人都耳熟能详。有子所谓“君子务本”,老法师念兹在兹,从“根”从“本”上教人,一代大德之见识与心量,自是不凡。
 然,所谓“根”,所谓”本”,有两层意思。论语第二章“本立而道生,孝弟也者,其为仁之本欤”句下,朱子注云:“本立则其道充大,孝弟行于家,而后仁爱及于物,所谓亲亲而仁民也,故为仁以孝弟为本,论性,则以仁为孝弟之本。或问:“孝弟为仁之本,此是由孝弟可以至仁否?”曰:“非也,谓行仁自孝弟始。孝弟是仁之一事,谓之“行仁之本”则可,谓“是仁之本”则不可!盖仁,是“性”也,孝弟,是“用”也。性中则有个仁义礼智四者而已,曷尝有孝弟来?”
 一个字,有多层意思,一般人是常弄不清楚的。朱子此注,明白地分出了“本”的两层意思,可以说一个是自“体”上说的本,一个是自“用”上说的本。而”体”又是“用”的本,用是体的“末”。故,若从体上说“本”,这个本,是本中之本。以仁和孝弟二者来说,仁是“本”是“体”,孝弟是“末”是“用”,乃至一切生活规范,如感应篇、十善业,都是”末用”。但另一方面,若从“用”一面说,一切“本体”的实践,都要落实,而落实,必从小处开始,所谓“伦常日用”,从小处做起,日渐扩充日渐提升。如果没有”末用”,即不能实现“本体”的真义。故”孝弟“是”行仁”的“本”,这个“本”,是“开始”是“初阶”的意思,不是“内在根据”的意思,也不可以说是“最重要”“最根源”的。朱子表示得很清楚了。
 老法师道通儒佛,安有不知此理。故其言云:
 “所以我们今天学习,十分的肯定就是从《弟子规》开始。有这个根本,你学世出世间法才能够成圣成贤;没有这个根本,你成不了。”
 “从哪里做起?从《弟子规》做起,起步,从《感应篇》做起。”
 一再强调,弟子规等,是”开始”,是”起步”,老法师说得是很清楚的。恐怕有些信众不是很清楚,以为“弟子规”等,真是“圣教”的根源依据,甚至以为从生活规范出发,就自然“生出”仁德,只要做好弟子规,就可望成圣人。因此,便不识圣人真本事,容易弃高远而不学,那误会就大了,想必非老法师之原意也。
 总之,是内在之“仁德”生出“弟子规”,不是有了“弟子规”的要求就能走到“仁德”地步。没有了内在之“仁”,弟子规是没根的,是假的。反之,没有生活中弟子规的实践,仁德是不踏实的,是空的。成德艰难,本末相发,方为正理。


版权所有桂ICP备09010125号-1 技术支持:红翼
法宝流通群:191684326 圣贤学堂:130161072
红翼莲花社: 平老师:
红翼莲花社:广西南宁北湖南路35号阳光丽园小区2栋三单元0104室 0771-3860126
圣贤学堂地址:广西南宁明秀东路149号四楼整层 电话:0771-3304970